Nükleer Tıp Nedir?

En basit tanımıyla nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımıdır.

Hastanemizde hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılmaktadır. Yapılan tanısal tetkikler tiroid, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi olup aynı zamanda tiroid hastalıkları başta olmak üzere bazı tümör ve enflamatuar hastalıkların tedaviside yapılmaktadır.
Nükleer tıp tarihçesi 1800'lü yılların başında İngiliz kimyager John Dalton'un atom teorisini ortaya atmasına, Alman Wilheim Konrad Roentgen'in 1895'de X ışınlarını bulmasına, 1928'de Amerika'da Ernest Lawrence'ın siklotronu yapmasına kadar uzanmaktadır. Nükleer tıp gelişimindeki en önemli adım 1934 yılında Marie Curie'nin yapay radyoaktiviteyi keşfetmesidir. Ancak birçok tarihçi nükleer tıbbın gerçek başlangıcı olarak radyoaktif iyodun toksik guatr (zehirli guatr) tedavisinde kullanılmaya başlandığı 1940'lı yılları göstermektedir.
Halen nükleer tıp görüntülemelerinde en sık kullanılan radyoaktif madde olan teknesyum yapay olarak 1937 yılında üretilmiş, 1965 yılından sonrada ticari üretim, dağıtım ve kullanımı başlamıştır. Takip eden yıllarda karaciğer-dalak, ve beyin görüntülemesinde kullanılan ajanlar bulunarak nükleer tıp günümüze kadar süren hızlı gelişmesine başlamıştır.
Nükleer tıp alanında ilk uzmanlar 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişmeye başlamıştır.

Nükleer Tıpta Sıklıkla Kullanılan Terminolojik Kavramlar

•    Sintigrafi: Nükleer tıpta yapılan işleme verilen isimdir.
•    Radyofarmasötik: Nükleer tıpta hastalara çeşitli yollarla verilebilen (enjeksiyon veya ağızdan) çok düşük miktar radyoaktivite ve buna bağanan kimyasal ilaçlardan oluşan maddelere denilir.
•    Planar Yöntem: Nükleer tıpta çekilen filmler eğer tek düzlemde ve 2 yönde çekiliyorsa planar yöntem denir.
•    SPECT: Filmi alınacak organın çevresinden 180 veya 360 derecelik açı boyunca görüntüler alınır. Çekim sonucunda bilgisayar yardımıyla ham görüntüler işlemden geçirilir. Bu yöntemde çekilen organlar 3 boyutlu olarak incelenir.
•    PET: Burada kullanılan radyoaktivite positron yayan ışınlardır. Diğer kısımları SPECT gibidir.

 

Nükleer Tıp Tetkiklerinin Endikasyonları

Myokard perfüzyon sintigrafisi;

Endikasyonlar:
Koroner arter hastalığı
1.    Miyokardiyal iskemi veya skarın varligi, lokalizasyonu, yayginligi ve siddetinin degerlendirilmesi.
2.    Anjiyografideki koroner stenozun bölgesel perfüzyona etkisinin degerlendirilmesi.
3.     Miyokard canliliginin degerlendirilmesi ve revaskülarizasyon sonrasi fonksiyonel düzelmenin ön görülmesi.
4.     Miyokard infarktüsü sonrasi ve nonkardiyak cerrahi öncesi risk ve prognoz degerlendirilmesi.
5.     Koroner revaskülarizasyon islemleri, yasam tarzi degisikligi ve tibbi tedavinin etkinliginin izlenmesi.
6.    Iskemik kardiyomiyopatinin idiyopatik olandan ayirt edilmesi.
7.    Akut gögüs ağrısı sendromlannda koroner ve koroner disi nedenlerin ayirt edilmesi.

Dinamik Böbrek Sintigrafisi

Endikasyonlar:
1.    Böbrek patolojilerinde ve/veya böbrek fonksiyonlarinin etkilenebildigi sistemik hastaliklarda böbrek fonksiyonunun degerlendirilmesi ve takibi.
2.     Obstriiktif patolojilerde böbrek fonksiyonlarinin ve drenajin degerlendirilmesi.
3.     Transplant böbrek fonksiyonlarinin degerlendirilmesi ve takibi.
4.     Transplantasyon öncesi vericilerin böbrek fonksiyonlarinin tanimlanmasi.
5.     Nefrotoksik ilaç kullaniminda böbrek fonksiyonlarinin degerlendirilmesi ve takibi.
6.     Mesane disfonksiyonu ve vezikoüreteral reflüde böbrek fonksiyonlarinin degerlendirilmesi ve takibi.
7.     Cerrahi ve girisimsel tedavi yöntemlerinin basarisinin degerlendirilmesinde.
8.     iyot allerjisi olan hastalarda böbrek fonksiyonlarinin degerlendirilmesinde.
9.     IVP ile görüntülenemeyen böbreklerin fonksiyonunu saptanması. io. Rölatif renal fonksiyonun hesaplanmasinda.

RENAL KORTİKAL SİNTİGRAFİSİ (DMSA)

Endikasyonlar:
A. Akut pyelonefrit tanısında.
B. Renal skar.
C. Soliter veya ektopik renal doku (ör. Pelvik böbrek).
D. Atnalı ve psödoatnalı böbrekler

 

Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisi

Endikasyon:
-Renovasküler hipertansiyon tanısı

KEMİK SİNTİGRAFİSİ

Endikasyonlar:

1) Kemik metastazlarının aranması
2) Primer kemik tümörlerinde evreleme ve takip,
3) Stres fraktürleri de dahil şüpheli fraktürlerin araştırılması,
4) Kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarının değerlendirilmesi
5) Avaskuler nekroz ve travma bölgelerinin metabolik aktivitesinin belirlenmesi
6) Artritler
7) Kemoterapi ve radyoterapiye yanıtın değerlendirilmesi
8) Refleks sempatik distrofi(RSD)
9) Heterotopik ossifikasyonun araştırılması,
10) Ortopedik protezlerde gevşeme ya da enfeksiyonun araştırılması
11) Kemik enfarktlarının değerlendirilmesi
12) Kemik greftlerinin canlılığının değerlendirilmesi
13) Uygun biyopsi alanının lokalizasyonu
14) Nedeni bilinmeyen kemik ağrılarının değerlendirilmesi
15) Direkt grafide saptanan anormal, nonspesifik kemik patolojilerinin araştırılması
16) Metabolik kemik hastalıkları
17) Paget hastalığının tanısı ve aktivasyonunun değerlendirilmesi
18) Sr-89 tedavisi oncesinde osteoblastik aktivite dağılımının değerlendirilmesi
19) Adli vakalarda gecirilmiş kemik ve yumuşak doku travmasının gosterilmesi
20-Osteoid osteomanın araştırılması

Tiroit Sintigrafisi

Endikasyonlar:
A. Nodüler veya diffüz guatr
B. Ektopik tiroit dokusu
C.Retrosternal guatr
D. Agenezi, hemiagenezi
E. Cerrahi sonras› bakiye tiroit dokusunun değerlendirilmesi
 F. Boyun ve üst mediasten kitlelerinin incelenmesi
G. Tiroit nodüllerinin fonksiyonel durumunun de¤erlendirilmesi
H. Tirotoksikoz ay›r›c› tan›s› (diffüz veya nodüler toksik guatr, tiroidit ve ekzojen tiroit hormon al›m›)
I. Tiroidit tan› ve takibi
J. Hipotiroidi (doğumsal veya edinsel)

Paratiroid sintigrafisi

Endikasyonlar:
1.Primer hiperparatiroidizm ,
2.Sekonder hiperparatiroidizm ,

Akciğer Perfüzyon/Ventilasyon sintigrafisi


 -Pulmoner emboli tanısı
Somatostanin Reseptör Sintigrafisi
Somatostatin reseptörü içeren tm.ler
(Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler,Nöroblastoma,Medüller tiroid ca,Lenfoma,Beyin tm.leri,Hipofiz tm.leri,Feokromasitoma, Paraganglioma,Meme ca,Akciğer ca,Merkel hücreli ca)

NOT :TÜM TETKİKLERİN BİLİNEN KONTRENDİKASYONU YOKTUR.

NÜKLEER TIP İLETİSİM
Tlf:(0216)5853200-1723
GSM:0505 048 7517